Nachádzaš sa tu:

Pravidlá

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Údaje o prevádzkovateľovi kontakto.sk, ďalej len „predávajúci“. Predávajúcim je spoločnosť KONTAKTO.CZ Internetový Obchod, spol. s r.o., Hlavní Třída 43 / 34, Český Těšín 737 01, zapísaná na Krajskom súde v Ostravě oddíl C, vložka 32980, IČO: 28579551, tel.: 00420 558 712 283, e-mail: kontakt@kontakto.sk (ďalej len „predávajúci“).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá potvrdí na e-shope kontakto.sk objednávku s povinnosťou platby. Predávajúci cez e-shop nerealizuje veľkoobchodné objednávky.
1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.4 Kupujúci , ktorý zadá objednávku v internetovom obchode KONTAKTO.CZ na stránke www.kontakto.sk , súčasne potvrdzuje, že pred podaním objednávky podstúpil očné vyšetrenie u očného lekára a že parametre kontaktných šošoviek uvedené v objednávke zodpovedajú výsledkom tohto vyšetrenia a že nebude voči firme KONTAKTO.CZ uplatňovať žiadne nároky, ktoré by sa týkali výberu podľa nesprávnych parametrov.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena tovaru
2.1 Ceny jednotlivých produktov zobrazených na stránkach internetového obchodu sú aktuálne a platné. Ceny sú uvádzané vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie. Ceny sú uvádzané vrátane DPH

3. Objednávanie tovaru
3.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na kontakto.sk
3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
3.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
3.6 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Platobné a dodacie podmienky
4.1 Platiť za tovar môže kupujúci pri prevzatí tovaru na dobierku, bezhotovostne uhradením faktúry na účet predávajúceho alebo platobnou kartou. V prípade úhrady prevodom na bankový účet začína proces realizácie objednávky v okamihu, kedy obdržíme potvrdenie o vykonanej úhrade z našej banky.
4.2 Platba je možná v mene EURO
4.3 Tovar štandardne dodávame v rámci štátov Európskej únie. Tovar do ostatných štátov mimo EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu bude kupujúcemu oznámená pri zadávaní objednávky v nákupnom košíku.
4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
4.5 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je v prípadoch nedostupnosti tovaru na sklade predávajúceho 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.
4.6 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
4.7 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Európskej únie. Kupujúci si pri zadávaní objednávky zvolí dopravcu výberom z ponuky.
4.8 Poplatky za dopravu tovaru tzv, poštovné+balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednávke tovaru. Konečná cena za dopravu tovaru je vypočítaná a uvedená v objednávke/košíku ešte pred potvrdením objednávky. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúci súhlasí aj s cenou dopravy.
4.9 Miesto odberu je stanovené na základe zadaných údajov pre doručenie v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
4.10 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
4.11 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list a záručný list.
4.12 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
4.13 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru
5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na svojim e-shope na adrese https://www.kontakto.sk/files/kontakto.sk/sk/form.pdf
5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
5.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).
5.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
5.8 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
5.9 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je podľa § 7 ods. 6 písmeno e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

6. Reklamácie a záručné podmienky
6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!
6.5 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
6.6 Reklamácia môže byť zohľadnená len v prípade, že stav kontaktných šošoviek, ktoré nám zašlete, bude umožňovať prevedenie expertízy. Podmienkou pre prijatie kontaktných šošoviek k expertíze je ich ochrana pred vyschnutím ( ponorenie do roztoku ) a zabalenie, ktoré zaručuje, že šošovky nebudú počas prepravy mechanicky poškodené. Reklamácia bude uznateľná len ak máte kontaktné šošovky odborne aplikované. Ak sa rozhodnete sami pre zmenu značky kontaktných šošoviek, môže sa stať, že Vám nebudú vyhovovať. Zhodujúce sa parametre nie sú zárukou úspešnej zmeny. Predávajúci nezodpovedá za nespokojnosť kupujúceho s výsledným farebným efektom, či za nepohodlie pri nosení šošoviek. Reklamácia tohto druhu bude prijatá iba v prípade, že kupujúci zašle potvrdenie od svojho kontaktológa či očného lekára o aplikácii reklamovanej značky šošoviek a ich parametrov. Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
6.7 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry alebo kópiou dokladu z registračnej pokladne. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie na https://www.kontakto.sk/files/kontakto.sk/sk/complaint.pdf
6.8 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:
Ako možno reklamovať zlé šošovky?
  • Pošlite nám prosím chybné produkty spolu s formulárom pre reklamáciu, ktorý nájdete vyššie v bode 6.7
  • Pre posúdenie sťažnosti sú výrobky odoslané výrobcovi.
  • Reklamácie sú spracované do 30 dní.
  • Šošovky je potrebné zaslať späť v pôvodnom obale alebo v puzdre s roztokom na šošovky, aby sa zabránilo vysychaniu.
  • Pokiaľ bude reklamácia uznaná, nahradíme vám počet šošoviek, ktoré ste nám zaslali späť.
  • Výrobca môže požadovať o písomné potvrdenie vášho očného lekára, že by ste mali nosiť tieto špecifické šošovky.
  • V prípade nahlásenia zdravotných problémov po použití šošoviek môže výrobca požiadať o lekársku dokumentáciu.
Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku.
V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Adresa na zasielanie reklamácií:
KONTAKTO.CZ Internetový Obchod
Hlavní Třída 43 / 34
737 01 Český Těšín
Pozn. Obchod neprijíma korešpondenciu zaslanú na dobierku.
6.9 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.
6.10 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

7. Informácia o alternatívnom riešení sporov
Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), napríklad podaním návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcii http://www.soi.sk. Počas alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

8. Ochrana osobných údajov
V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti KONTAKTO.CZ Internetový Obchod, spol. s r.o., s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky). Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.kontakto.sk/privacy_policy.html

9. Záverečné ustanovenia
9.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva:
Česká obchodní inspekce (COI) alebo Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
https://www.coi.cz
http://www.soi.sk
9.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
9.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
9.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 24.07. 2020.

V Českém Těšíně, dňa 24.07.2020
 
Zapíšte sa do newsletteru a získajte informácie o novinkách
Mobilná verzia
Chcete pokračovať?